20th and 26th International Symposium of Ceramics in Bechyně, Gallery U Prstenu, Prague CZ

27.09.2015 21:43

26th International Symposium of Ceramics in Bechyně 2014

Gallery U Prstenu, Jilská 14, Praha 1 

Cordially invites you to the opening of exhibition Friday, October 9, at 5.30 pm
The exhibition runs from October 10. to November 6., 2015.
The exhibition is held under the patronage of Director Museum
of Decorative Arts in Prague PhDr. Helena Koenigsmarková
and with the support of company LAUFEN, South Bohemia Region and Ministry of Culture.
 
 
 

26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2014

Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1 

10.10. -  6.11.2015

Vernisáž se koná 9. 10. 2015 od 17.30 hod.

Záštitu nad výstavou převzala ředitelka Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Helena Koenigsmarková. 

Výstava vznikla za podpory firmy Laufen, Jihočeského kraje a Státního fondu MK ČR.

 
 
Šestadvacáté Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně se po dvanácti letech a šesti sympoziích
navrátilo k jednotnému tématu. A není to téma ledajaké. Obrátilo se k poněkud odlišnému odvětví
keramické tvorby, než tomu bývalo v minulých ročnících zaměřených převážně sochařským, výsostně
uměleckým směrem. Tématem roku 2014 se stal „Návrh sanitární keramiky” , stejně jako na 20.
MSK v roce 2002. Za zmínku jistě stojí, že se již v roce 1973 konalo sympozium zaměřené na
keramické obklady. Ty byly v té době velmi aktuální, protože byly velmi často nedílnou součástí
architektury. Tento fenomén, patrný nejen na stavbách veřejných budov, je zatím málo známým a
takřka nezpracovaným tématem socialistické výstavby. O to vzácnější je krátký vhled do tohoto
specifického odvětví keramické tvorby, dnes umístěný ve sbírce Mezinárodního muzea keramiky v
Bechyni, Alšově jihočeské galerii (AJG). Jmenujme alespoň domácí autory zastoupené na 7. MSK:
Antonín Bartoš, Marie Rychlíková, Helena Samohelová, Karolína Šimčíková a Ludmila
Pecková–Severová. S jejich tvorbou v tomto odvětví jsme se setkávali i nadále. Ze zahraničních
autorů uveďme tato jména: Janina Konieczna, Vadim Kosmačov, Péteris Martinsons, Karen Park,
Brigitte Schuller-Hohlt, Branislav Stajević, Károly Szekeresz, Lucia Teodorescu-Maftei. U zahraničních
účastníků je však někdy s odstupem let obtížně zjistitelné, zda a do jaké míry se věnovali této oblasti
designu. Již zmíněné sympozium v roce 2002 se zaměřilo na design, poprvé v historii na sanitární
keramiku, přesněji na návrhy umyvadel. Tehdy šlo v podstatě o „studentské” sympozium pedagogů
Václava Šeráka a Aleše Wernera z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a jejich studentů. Dnes
ale tito bývalí studenti představují plejádu významných designérů a tvůrců. Patří mezi ně: Yoshikazu
Ikeda, Eva Mochalová (roz. Polachová), Antonín Tomášek, Gabriel Vach, Mariana Velčovská (roz.
Karoláková). Místní keramickou školu zastupoval pedagog a sochař Jan Benda.Za velkého přispění
dalšího účastníka, sochaře Oldřicha Rujbra, se výsledky tohoto sympozia podařilo uvést v život
osazením na VUT v Brně. Přes utilitární zadání vzniklo několik nezapomenutelných originálních tvarů:
polštář od Evy Mochalové, barel od Joshikazu Ikedy - i tak může vypadat umyvadlo. Rovněž čisté linie
dalších prototypů se nesou v duchu tehdejších aktuálních tendencí evropského designu. Snad právě
proto jsou tyto práce stále přitažlivé.
 
The 26th International Symposium of Ceramics in Bechyně (ISC) has reverted to a consistent themeafter twelve years and six symposiums. And it is not just any theme. It turned to a bit different area
of ceramic art than it used to be in the past years where mostly sculpture or art supremely, was the
main topic. The theme for 2014 is “Sanitary Ware Design” , as it was at 20th ISC in 2002. It is
worth mentioning that already the symposium held in 1973 focused on ceramic tiles. They were very
upto-date at that time since they often were an integral part of architecture. This phenomenon, visible
not only on public buildings, is quite unknown so far and it is practically an untreated topic of the
socialist architecture. This makes the brief presentation of this specific area of ceramic art, today in
the collection of International Museum of Ceramics in Bechyně, Aleš South Bohemian Gallery(AJG),
even rarer. Let’s name at least Czech artists represented at 7th ISC: Antonín Bartoš, Marie
Rychlíková, Helena Samohelová, Karolína Šimčíková and Ludmila Pecková-Severová. We could see
their work in this field since. Among foreign artists, we can name: Janina Konieczna, Vadim
Kosmačov, Péteris Martinsons, Karen Park, Brigitte Schuller-Hohlt, Branislav Stajević, Károly
Szekeresz, Lucia Teodorescu-Maftei. However, it is quite difficult to find out years later if these foreign
participants focused on this area of design, or how much.
The symposium in 2002 already focused on the field of design, for the first time in the history on sanitary ware; or washbasin designs to be more precise. At that time it was basically a “student” symposium presenting teachers Václav Šerák and Aleš Werner from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and their students. Today, however, these former students form a group of
significant designers and artists. Among them are: Yoshikazu Ikeda, Eva Mochalová, Antonín
Tomášek, Gabriel Vach, and Mariana Velčovská. Thanks to another participant, sculptor Oldřich Rujbr,
the symposium outcomes came to life at Brno University of Technology. Despite the task being clearly
utilitarian, the outcome was several unforgettable designs of original shapes: a pillow by Eva
Mochalová, barrel by Joshikazu Ikeda – washbasins might actually look like that. Also
the simple lines of other prototypes are in the spirit of the current tendencies in European design at
that time. Perhaps that is what makes them still attractive.

 

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz